یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰
آخرین اخبار
بایگانی کودتای ۲۸ مرداد
ذاکریان ؛22 آگوست 2019

انگلیس طراح و آمریکا مجری کودتای ۲۸ مرداد بود

استاد حقوق و روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تاکید کرد: طنز است که بریان هوک بخواهد برای ایران، منطقه و جامعه بین‌المللی نسخه جدیدی بپیچد و تاریخ بنویسد. محمدجواد ظریف هم مورخ نیست بلکه او یک دیپلمات ...