شنبه, ۲ مهر ۱۴۰۱
آخرین اخبار
بایگانی فضای سبز رشت
۲۸ فروردین ۱۳۹۷

هماهنگی و نا هماهنگی بصری محیطی شهر رشت

یادداشتی از هاتف فرحناک- دانشجوی دکتری شهرسازی به گزارش جلال شرق: انسان مـوجـودی اجتماعی و نیازمند به بـرقـراری ارتـبـاط با محیط پیرامون خود است. ایجاد ارتـبـاط و درک فضای عمومی شهرها در وهله نخست از طریق حس بینایی و مجموعه ...